ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് കഴിക്കാം വാൾനട്ട് ...

google news
face

ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളുടെ സമ്പന്നമായ ഉറവിടമാണ് വാൾനട്ട്. ഇത് വിഷവസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഹാർവാർഡ് ഹെൽത്തിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് വാൾനട്ട് കോശത്തിലെ മറ്റ് തന്മാത്രകളെ ബാധിക്കുകയും രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെയിൻ പ്രതികരണത്തെ കൂടുതൽ തകർക്കുന്നു. മുഖക്കുരു തുടങ്ങിയ ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങളും ഇത് തടയുന്നു.
 
വാൾനട്ടിൽ വിറ്റാമിനുകൾ ബി 5, ഇ എന്നിവ പോലുള്ള മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പോഷകങ്ങൾ ചർമ്മത്തെ ജലാംശം നിലനിർത്താനും ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോഷിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ചർമ്മം വരണ്ടുപോകുന്നതും (സുഷിരങ്ങൾ) അടഞ്ഞുപോകുന്നതും തടയുന്നു. ഡാർക്ക് സർക്കിൾ ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ പ്രശ്നമാണ്. 
 
വാൾനട്ട് ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളുടെയും വിറ്റാമിനുകളുടെയും സമ്പന്നമായ ഉറവിടമാണ്. ഇവ രണ്ടും മലിനീകരണം, ചൂട് മുതലായ പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചർമ്മത്തെ തടയുന്നു. നേർത്ത വരകളുടെയും ചുളിവുകളുടെയും ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ പോലുള്ള ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
 
വാൾനട്ടിലെ വിറ്റാമിനുകൾ ചർമ്മത്തിലെ കറുത്ത പാടുകളും പിഗ്മെന്റേഷനും കുറയ്ക്കാനും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങൾ ചർമ്മത്തെ മൃദുവാക്കാനും ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിളങ്ങാനും സഹായിക്കുന്നു.

Tags