കണ്ണൂരില്‍ മകരസംക്രാന്തിയജ്ഞം നടത്തി

sanke

കണ്ണൂര്‍: മകരസംക്രാന്തിദിനത്തില്‍ പ്രമുഖ വേദപണ്ഡിതനായ ആചാര്യ എം. ആര്‍ രാജേഷ് വിഭാവനം ചെയ്ത മകരസംക്രാന്തിയജ്ഞം കണ്ണൂരില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.ജനുവരി 14 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിക്ക് തളാപ്പിലെ എസ്.എന്‍. വിദ്യമന്ദിര്‍ നവതിഹാളിലാണ് പ്രാചീന വൈദികയജ്ഞം നടന്നത്.

സൂര്യന്‍ മകരരാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ദക്ഷിണായനം കഴിഞ്ഞ്ഉത്തരായണം കടന്നുവരികയും ചെയ്യുന്ന അവസരത്തില്‍ എള്ള് വിശേഷമായി ഹോമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യജ്ഞമാണ് മകരസംക്രാന്തിദിനത്തില്‍ പുനരാവിഷ്‌കരിക്കപ്പെട്ടത്.

അയനമാറ്റവും ഋതുപരിവര്‍ത്തനവും കാരണം മനസ്സിനും ശരീരത്തിനുംഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ച് സുഖവും സമൃദ്ധിയും കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് മകരസംക്രാന്തിയജ്ഞം നടക്കുന്നത്.

നെയ്യ്, എള്ള്, ശര്‍ക്കര എന്നിവയോടൊപ്പം ഋതുവനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ആയുര്‍വേദ ഔഷധക്കൂട്ടുകളും യജ്ഞത്തില്‍ അര്‍പ്പിച്ചു സ്ഥലപുണ്യാഹം, പരിസമൂഹനം, ഉപലേപനം, ഉദ്ദരണം, അഭ്യുക്ഷണം, കലശസ്ഥാപനം, ആചാര്യവരണം, യജ്ഞസങ്കല്പം,  സ്വസ്തിവാചനം, ശാന്തികരണം, അഗ്‌ന്യാധാനം, സമിദാധാനം, പഞ്ചഘൃതാഹുതി, ജലപ്രോക്ഷണം, ആഘാരാവാജ്യഭാഗാഹുതി, വിശേഷാഹുതി,
വ്യാഹൃത്യാഹുതി, സ്വിഷ്ടകൃതാഹുതി, പ്രാജാപത്യാഹുതി, പവമാനി ആഹുതി,
മംഗളാഷ്ടാജ്യാഹുതി, പൂര്‍ണാഹുതി എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് മകരസംക്രാ
ന്തിയജ്ഞം.

സൂര്യസൂക്തമന്ത്രങ്ങള്‍, ഋതുദേവതാമന്ത്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വിശേഷമന്ത്രങ്ങള്‍ യജ്ഞത്തില്‍ വിനിയോഗിച്ചു. ആചാര്യശ്രീ രാജേഷിന്റെ ശിഷ്യര്യായനാഗേശ്വര്‍ ശാസ്ത്രി, പ്രവീണ്‍ കുമാര്‍ ശാസ്ത്രി, കേതന്‍ മഹാജന്‍  യാജ്ഞികരായി.

Share this story