അച്ചാർ, മസാലപൊടി നിർമ്മാണം സൗജന്യമായി പഠിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി കണ്ണൂരിലെ റൂഡ്സെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

google news
fish pickle

കണ്ണൂർ : കാനറാ ബാങ്ക്, SDME ട്രസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സൗജന്യ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന സ്ഥാപനമായ റൂഡ്സെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  2024 മെയ് 16 മുതൽ  സൗജന്യ അച്ചാർ മസാല പൊടി നിർമ്മാണ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

 6 ദിവസത്തെ  പ്രാക്ടിക്കൽ അധിഷ്ഠിത പരിശീലനത്തിലേക്ക് 18 നും 45 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവർ 0460 2226573 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Tags