കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പിന് കാരണങ്ങൾ
EYE123
മോശം ഉറക്ക ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് താഴെയുള്ള ചർമ്മം ഇരുണ്ടതാക്കും.

നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് താഴെയുള്ള ഇരുണ്ട വൃത്തങ്ങൾ ജനിതകപരമായി ഉണ്ടാകാമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണുകൾ തിരുമ്മുന്നതും ചൊറിയുന്നതും കണ്ണുകൾക്ക് താഴെ വീക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകും. മോശം ഉറക്ക ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് താഴെയുള്ള ചർമ്മം ഇരുണ്ടതാക്കും.

അമിതമായ അളവിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും കറുപ്പ് നിറത്തിന് കാരണമാകും. അമിതമായ അളവിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും കറുപ്പ് നിറത്തിന് കാരണമാകും.

Share this story