നീറ്റ് യു.ജി അപേക്ഷ ; തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ അവസരം

google news
neet 24

നീറ്റ്-യു.ജി. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിലെ  അനുവദനീയമായ ഫീൽഡുകളിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ  അപേക്ഷകർക്ക് എൻ.ടി.എ. അവസരം നൽകുന്നു. മാർച്ച് 18 മുതൽ 20-ന് രാത്രി 11.50 വരെ exams.nta.ac.in/NEET -ൽ ഇതിന് അവസരമുണ്ടാകും.

 ഏതൊക്കെ ഫീൽഡുകളിലാണ് തിരുത്തൽ വരുത്താവുന്നതെന്ന് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ മാർച്ച് 13-ലെ നോട്ടീസിൽ അനുബന്ധം ഒന്നിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് നൽകിയ മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ വിലാസം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഫീൽഡുകളിലും തിരുത്തലുകൾ നടത്താം. അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത രേഖകൾ ഭേദഗതിചെയ്യാം. ആധാർ റീ-ഓതൻറിക്കേഷൻ നടത്താനും അവസരമുണ്ട്.

ജെൻഡർ, കാറ്റഗറി, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. സ്റ്റാറ്റസ് എന്നിവയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾവഴി അപേക്ഷാഫീസിൽ വർധനയുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം, ബാധകമായ അധിക ഫീസ്, ക്രെഡിറ്റ്/െഡബിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിങ്, യു.പി.ഐ. വഴി അടയ്ക്കണം. അതിനുശേഷമേ മാറ്റങ്ങൾ ബാധകമാവൂ. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇനി ഒരവസരം നൽകുന്നതല്ല.

Tags