ജപ്തി നോട്ടീസിന് പിന്നാലെ അഭിരാമിയുടെ ആത്മഹത്യ; കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായം സർക്കാർ ചെയ്യുമെന്ന് കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ
kovoor
കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ എം.എൽ.എ. അഭിരാമിയുടെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായം സർക്കാർ ചെയ്യും.

കേരള ബാങ്ക് ജപ്തി നോട്ടീസ് പതിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥിനി അഭിരാമിയുടെ മരണത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ എം.എൽ.എ. അഭിരാമിയുടെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായം സർക്കാർ ചെയ്യും.

വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിഷയം മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയതായും കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ എംഎൽ.എ വ്യക്തമാക്കി.


അഭിരാമിയുടെ സംസ്ക്കാരം ഇന്ന് നടക്കും. സർക്കാർ നയത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്തെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അഭിരാമിയുടെ മരണത്തിൽ വിവിധ യുവജന സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധവും ഉന്നുണ്ടാകും.

Share this story