സംസ്ഥാനം കടക്കെണിയിൽ ആണെന്ന ആക്ഷേപത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ല;എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് സംസ്ഥാനം കടമെടുക്കുന്നത് : ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ

google news
kn

സംസ്ഥാനം കടക്കെണിയിൽ ആണെന്ന ആക്ഷേപത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് സംസ്ഥാനം കടമെടുക്കുന്നത്. 2015-16 മുതൽ എസ് ഡി പി യ്ക്ക് ആനുപാതികമായ വർദ്ധനവാണ് കടത്തിലും ഉണ്ടായതെന്നും മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

Tags