ആറ്റിങ്ങൽ എൽ .ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി വി .ജോയ് മുന്നിൽ

gdfh

ആറ്റിങ്ങൽ എൽ .ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി വി .ജോയ്  മുന്നിൽ

വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ആറ്റിങ്ങൽ എൽ .ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി വി ജോയ്  മുന്നിൽ. 1332  വോട്ടുകളുടെ ലീഡിനാണ് വി .ജോയ്  മുന്നിൽ.


 

Tags