തിരുവനന്തപുരം പൊന്മുടിയിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിൽ : ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു
rain

തിരുവനന്തപുരം പൊന്മുടിയിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിൽ. പുതുക്കാട് എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപമാണ് മണ്ണിടഞ്ഞത്. റോഡിൽ മണ്ണ് മൂടിയതോടെ പ്രദേശത്തെ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടു.
മണ്ണ് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. നൂറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് റോഡിനു മറ വശത്തുള്ള ലയങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നത്.

അതേസമയം ചാലക്കുടി പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള തിരുത്ത തുരുത്തിൽ 150 ഓളം കുടുംബങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു. തുരുത്തിലേക്കുള്ള വഴികളിൽ വെള്ളം കയറി. തൃശൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോട്ട് ഇറക്കി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു.

Share this story