അനധികൃത മൽസ്യബന്ധനം : മലപ്പുറത്തെ ഹാർബറുകളിൽ പരിശോധന
Illegal fishing

മലപ്പുറം: അനധികൃത മൽസ്യബന്ധനം കണ്ടെത്താൻ മലപ്പുറത്തെ ഹാർബറുകളിൽ പരിശോധന. താനൂർ ഹാർബറിൽ നിന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മൽസ്യങ്ങൾ പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചു. ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ലംഘിച്ചാണ് മീൻ പിടിച്ചതെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

സർക്കാരും ഫിഷറീസ് വകുപ്പും ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം മറികടന്നാണ് ഈ മൽസ്യ ബന്ധനം നടത്തുന്നത്. ഇതിനെതിരെ തീര മേഖലകളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്‌തമാണ്. ട്രോളിംഗ് നിരോധന കാലയളവിൽ ഇത്തരം ചെറുമൽസ്യങ്ങളെ പിടികൂടുന്നത് മൽസ്യ സമ്പത്തിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്.

കടലിൽ മൽസ്യ സമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ടുകൾക്കും വള്ളങ്ങൾക്കുമാണ് നിരോധനം.

അതേസമയം പരമ്പരാഗത വള്ളങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി മൽസ്യ ബന്ധനത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ ചെറുമൽസ്യ ങ്ങളെ കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ പിടിച്ചാൽ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം കഴിയുമ്പോൾ കടലിൽ വലിയ മീനുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്‌ഥിതിയാകുമെന്ന് മൽസ്യ തൊഴിലാളികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Share this story