കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പാഠപുസ്തക വിതരണ പ്രതിസന്ധി ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ
BOOK

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പാഠപുസ്തക വിതരണ പ്രതിസന്ധി ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. പുസ്തകങ്ങൾ എത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് അതിവേഗത്തിൽ വിതരണം നടക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ മുതൽ അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്തക വിതരണം ആരംഭിച്ചു. രണ്ടാഴ്ച്ചക്കുള്ളിൽ വിതരണം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ കെ.വി പുഷ്പ വ്യക്തമാക്കി. 

ഓണാവധി കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച്ച പിന്നിട്ടിട്ടും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ രണ്ടാംഭാഗം വിതരണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള പുസ്‌തകങ്ങളുടെ വിതരണമാണ് വൈകിയത്. പ്രിൻറിംഗ് മുടങ്ങിയതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായതെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. 

Share this story