1000 കെസ്റ്റോറുകള്‍ ആരംഭിക്കും ; പ്രഖ്യാപനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

google news
k store

പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് കെ  സ്റ്റോറുകളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 1000 കെസ്റ്റോറുകള്‍ ആരംഭിക്കും.

 റേഷന്‍ കടകളെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമാണിതെന്നും ഘട്ടം ഘട്ടമായി മുഴുവന്‍ റേഷന്‍ കടകളെയും കെസ്റ്റോറുകളാക്കി മാറ്റാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദേശിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് 108 കെ  സ്റ്റോറുകളാണ് ഈ രീതിയില്‍ സജ്ജമായിരിക്കുന്നത്. ജനക്ഷേമത്തില്‍ ഊന്നിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നയങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് കെ  സ്റ്റോറുകള്‍. 

ജനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സേവനങ്ങളും ഉത്പന്നങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്നതോടൊപ്പം റേഷന്‍ വ്യാപാരികള്‍ക്ക് അധിക വരുമാനവും ഉത്പന്നങ്ങളും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭ്യമാകും. 

നിലവിലെ റേഷന്‍ കടകളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റി സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്രയിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വിധത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും മിതമായ നിരക്കില്‍ ലഭ്യമാക്കുവാനാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Tags