വായ്നാറ്റത്തിന് കാരണമായി വരാവുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ...
bad breath

കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ശരിയായി ദഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടും ദന്തരോഗം, മോണവീക്കം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും ഉച്വാസവായുവിന് ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധത്തെയാണ് വായ്നാറ്റം എന്നു പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന് വേണ്ട അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള നിർജലീകരണവും ശോധനക്കുറവും വായ്നാറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ്. 

ഇപ്പോൾ വായ്നാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്ന, അധികമാർക്കും അറിയാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന പല ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്. വൈറ്റമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ എല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ ചിലതിന്‍റെ കുറവ് മൂലവും വായ്നാറ്റമുണ്ടാകാം. അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുടെ കുറവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 

. അയേൺ കുറവും വായ്നാറ്റത്തിന് കാരണമാകാം. അയേൺ കുറയുമ്പോൾ അത് നാക്കിൽ നീര്/ വീക്കം വരാനും ചെറിയ മുറിവുകൾ വരാനും കാരണമാകുന്നു. ഇത് പിന്നീട് വായ്നാറ്റത്തിനും കാരണമാകുന്നു. 

. വായ്ക്കകത്തെ കോശകലകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വൈറ്റമിൻ -സി ആവശ്യമാണ്. ഇതിന്‍റെ കുറവും വായ്നാറ്റത്തിന് കാരണമായി വരാം. 

. കീഴ്ത്താടിയും പല്ലുമെല്ലാം എല്ലിനാൽ ആണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ശക്തമായ എല്ലുകൾക്കാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ-ഡി ആവശ്യമാണ്. ഇതിൽ കുറവ് വരുന്നപക്ഷം എല്ലിലോ പല്ലിലോ പൊട്ടൽ വരികയോ, പല്ല് കൊഴിഞ്ഞുപോവുകയോ എല്ലാം ചെയ്യാം. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ വായ്നാറ്റവുമുണ്ടാക്കാം. 

പ്രായം ഏറുന്നതിന് അനുസരിച്ച് വായ്നാറ്റമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളേറുന്നതിലെ ഒരു കാരണവും ഇതാണ്. അതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആവശ്യത്തിന് വൈറ്റമിൻ-ഡി എപ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

Share this story