രാത്രി കഴിക്കാൻ വെറൈറ്റി ദോശ ആയാലോ

google news
dosa

ചേരുവകൾ 

ദോശ മാവ്
സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്
തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്
ചില്ലി ഫ്ളേക്‌സ്
മൊസറെല്ല ചീസ്
നെയ്/ ബട്ടർ

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 

ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന തവ ചുടാകുമ്പോൾ സാധാരണ ദോശയുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ മാവ് തവയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക.തക്കാളി, സവാള, നെയ്, ചീസ്, ചില്ലി ഫ്ളേക്‌സ് എന്നിവ ഇതിനു മുകളിലേക്ക് വിതറണം. ദോശയിലേക്ക് ചീസ് നല്ല രീതിയിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. രുചികരമായ ചീസ് ദോശ കഴിക്കാം. 

Tags