ചക്ക സ്മൂത്തി തയ്യാറാക്കിയാലോ?.

google news
ssss

      വേണ്ട ചേരുവകൾ

    ചക്കച്ചുള                                               12 എണ്ണം 
    മിൽക്ക് മെസ്ഡ്                                      അരക്കപ്പ് 
    ഫ്രഷ് ക്രിം                                            കാൽ കപ്പ് 
    വാനില ഐസ്ക്രീം                            2 സ്കൂപ്പ് 
    പാല്                                                         അരലിറ്റർ
    ടൂട്ടീഫ്രൂട്ടി                                            ആവശ്യത്തിന് 
    ക്യാഷൂ, നട്സ്                                         ആവശ്യത്തിന് 
    ചക്കച്ചുള അരിഞ്ഞത്                      ആവശ്യത്തിന് 

   തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ചക്കച്ചുള, മിൽക്ക് മെയ്ഡ്, ഫ്രഷ്ക്രിം, പാല് ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീമും കൂടി നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. ഇനി സർവ്വ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്ളാസിൽ ആദ്യം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ചക്കച്ചുളയും ടൂട്ടീഫ്രൂട്ടി നട്ട്സ് ഇട്ടു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് അടിച്ചുവെച്ച ചക്കമികിസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക . മുകളിലായി ഐസ്ക്രീമും ടൂട്ടിഫ്രൂട്ടി ക്യാഷൂ നട്സും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ചക്കച്ചുളയും ചേർത്ത് വിളമ്പുക..

Tags