കേരളത്തിൽ പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക്​ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന വായ്പയിൽ വൻ കുറവ്
money

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത്​ പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക്​ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന വായ്പയിൽ വൻ കുറവ്​. കാർഷിക വായ്പ എടുത്തവരുടെ എണ്ണത്തിലും അരലക്ഷത്തോളം പേരുടെ കുറവുണ്ട്. വായ്പ-നിക്ഷേപ അനുപാതവും കുറഞ്ഞ്​ നിൽക്കുകയാണ്​. സംസ്ഥാന തല ബാ​ങ്കേഴ്​സ്​ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ്​ ഈ കണക്ക്​.

പട്ടികജാതിക്കാർക്ക്​ 2021 മാർച്ചിലെ കണക്ക്​ പ്രകാരം 4503 കോടി രൂപയാണ് ആ വർഷം​ ബാങ്കുകൾ വായ്പ നൽകിയിരുന്നത്​. 2022 മാർച്ചിൽ ഇത്​ 1759 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ​ 2744 കോടിയുടെ കുറവാണ്​ (61 ശതമാനം) ഒരു വർഷം കൊണ്ടുണ്ടായത്​. പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക്​ കഴിഞ്ഞ വർഷം നൽകിയിരുന്ന 1144 കോടി ഇക്കൊല്ലം വെറും 351 കോടിയായി കുറഞ്ഞു. 793 കോടിയുടെ​ (69 ശതമാനം) കുറവ്​.

ഡി.ആർ.ഐ വായ്പയിൽ നാലു ശതമാനം കുറഞ്ഞു. 2021 മാർച്ചിൽ 71,89,796 പേർക്ക്​​ കാർഷിക വായ്പ നൽകിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലെ കണക്ക്​ പ്രകാരം വായ്പ ലഭിച്ച കർഷകർ ​ 71,42,253 ആണ്​. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ കാർഷിക വായ്പ എടുത്തവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 47,543 പേരുടെ കുറവ്​ വന്നു. സംസ്ഥാനത്ത്​ വായ്പ നി​ക്ഷേപ അനുപാതം വളരെ താഴ്ന്ന്​ നിൽക്കുകയാണ്​. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലെ കണക്ക്​ പ്രകാരം അനുപാതം 64 മാത്രമാണ്​.

സംസ്ഥാനത്തെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ വർധന വന്നു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലെ കണക്ക്​ പ്രകാരം നിക്ഷേപം 6,66,220 കോടിയായി ഉയർന്നു. പ്രവാസി നിക്ഷേപം 2,38,409 കോടിയായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ പ്രവാസി നിക്ഷേപം 2,29,636 കോടി ആയിരുന്നു. ഒരു വർഷംകൊണ്ട്​ വെറും 8773 കോടിയാണ് വർധന. ആഭ്യന്തര നി​ക്ഷേപം ആറു​ ശതമാനം വർധിച്ചു.

4,24,626 കോടിയാണ്​ വായ്പ നൽകിയത്​. മുൻഗണന മേഖലകളിൽ 2,03,194 കോടി വായ്പ നൽകി. കാർഷിക മേഖലയിൽ 94,748 കോടി വായ്പ നൽകി. 59,913 കോടിയാണ്​ സ്വർണപ്പണയ വായ്​പ. കാർഷിക വായ്പയുടെ 63 ശതമാനവും സ്വർണപ്പണയ വായ്പയാണ്​. ഇതിൽ രണ്ടു​ ശതമാനത്തിന്‍റെ കുറവ്​ ഒരു വർഷംകൊണ്ടുണ്ടായി. ചെറുകിട മേഖലക്ക്​ 64,957 കോടിയാണ് വായ്പ നൽകിയത്.

വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുത്തവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. 2,93,473 പേരാണ്​​ 2022 മാർച്ചിൽ വായ്പക്കാരായി ഉണ്ടായിരുന്നത്​. 53,266 പേരുടെ കുറവാണ്​ ഒരു വർഷംകൊണ്ട്​ (15 ശതമാനം) വന്നത്​. നിലവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ 11,061 കോടി രൂപയാണ്​. തിരിച്ചടവില്ലാത്ത വായ്പ 1042 കോടിയിൽനിന്ന്​ 922 കോടിയായി താഴ്ന്നു. ഭവനവായ്​പ, വ്യവസായ വായ്പ എന്നിവയെല്ലാം വർധിച്ചു. ബാങ്കുകളുടെ ആകെ തിരിച്ചടവില്ലാത്ത കടം 15,859 കോടിയിൽനിന്ന്​ 18,418 കോടിയായി ഉയർന്നു.
 

Share this story