സ്വർണവില ഉയർന്നു
gold
38,840 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ താഴ്ന്ന സ്വർണവില ഇന്ന് പവന് 240 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. 38,840 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 30 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. 4855 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില.

ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 37,280 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില. നാലിന് 36,880 രൂപയായി കുറഞ്ഞ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ എത്തി. 17ന് 39,000 രൂപയിലേക്ക് എത്തി ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരവും രേഖപ്പെടുത്തി. പിന്നീടുള്ള വില താഴുന്നതാണ് ദൃശ്യമായത്. എന്നാൽ ഇന്ന് വീണ്ടും വില ഉയരുകയായിരുന്നു.

Share this story