സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു

gold
കേരളത്തിൽ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് വിപണിവില 4800 രൂപ

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 20 രൂപയും പവന് 160 രൂപയുമാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് വിപണിവില 4800 രൂപയായി. 38,400 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

ഇന്നലെ രാവിലെ ഉയർന്ന സ്വർണവില ഉച്ചയോടെ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 120 രൂപ വർധിച്ച് പിന്നീട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം വില കുത്തനെ ഇടിയുകയായിരുന്നു. വില വർധിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 280 രൂപയുടേയും ഉച്ചയോടെ 320 രൂപയുടേയും ഇടിവുണ്ടായി. 600 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് സ്വർണത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായത്.

Share this story