കൊല്ലത്ത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം; അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ വിനോദ കായൽ സവാരിക്ക് നിരോധനം

Vice President's visit to Kollam; Ban on recreational lake rides in Ashtamudi Bay

കൊല്ലം : കൊല്ലത്ത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്ന് അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ വിനോദ കായൽ സവാരിക്ക് നിരോധനം.ഹൗസ് ബോട്ട് ശിക്കാരാ യാത്രാബോട്ടുകൾക്കും ഇന്നും നാളെയുമാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് . ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് .മൺട്രോതുരുത്തിലെ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ വിലക്കിനെതിരെ കത്തയച്ചു.

Tags