അദാനി ഫൗണ്ടേഷന്റെ പിന്തുണയോടെ വെള്ളായണി തടാകത്തിൻറെ പുനരുദ്ധാരണം പുരോഗമിക്കുന്നു

google news
SSSS

തിരുവനന്തപുരം: അദാനി ഫൗണ്ടേഷൻ 2020 മുതൽ വെള്ളായണി തടാകത്തിൻറെ സംരക്ഷണവും പുനരുദ്ധാരണവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തടാകത്തിൻറെ ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 2023 ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക മാർഗങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലോട്ടിങ് ബാർജ് (ഹിറ്റാച്ചി) ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണ് ഈ രീതി.

നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും സുസ്ഥിരതയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ അദയ് പോർട്ട്സിനും സ്പെഷൽ ഇക്കണോമിക് സോണിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ കാണാനാകുന്നതെന്ന് അദാനി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സിഐഒയുമായ രാജേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

വെള്ളായണി തടാകത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യവും ജൈവവൈവിധ്യവും കണക്കിലെടുത്ത് അദാനി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക സമൂഹം, സർക്കാർ അതോറിറ്റികൾ, സർക്കാർ ഇതര സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവയെ തുടർച്ചയായി പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും അവബോധം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള പുരോഗതി നിലനിർത്താനും ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രാദേശിക പഞ്ചായത്തുകൾ, എൻജിഒകൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർ എന്നിവരുമായി സഹകരിക്കും.

Tags