ആശാവർക്കർമാർക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ ഹോണറേറിയം അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ

balagopal

തിരുവനന്തപുരം: ആശാവർക്കർമാരുടെ മൂന്ന് മാസത്തെ ഹോണറേറിയം വിതരണത്തിനായി 50.49 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ അറിയിച്ചു.

ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ ഹോണറേറിയമാണ് അനുവദിച്ചത്. 26,125 ആശാവർക്കർമാർക്ക് പ്രതിമാസം 7000 രൂപ വീതമാണ് ഹോണറേറിയം ലഭിക്കുന്നത്.

Tags